Health&care

Spread the love

HOSPITALS IN KARIMNAGAR

VASUDEVA HOSPITAL
Dr.VASUDEVA SRINIVAS
Address:Near Manchiryal circle,Peddapally Road,Karimnagar,Telanagana-505001.
Phone:092469 40155

SATHYA DIAGONOSTIC CENTER
Dr.VISHNUVARDHAN REDDY
Address:Amedkar Road,Old employment Office ,karimnagar,Telanagana-505001.
Phone:  +(91)-9550011266

CHITANYA HOSPITAL
Dr.THIRUPATHI RAO
Address:Mukarampura,Near Getha Bhavan,Karimnagar,Telangana-505001.
Phone: 0878 2262185

LAXMINARAYANA
Dr.LAXMINARAYANA
Address:Mukarampura,Near Getha Bhavan,Karimnagar,Telangana-505001.
Phone:0878 224 5883

APOLO REACH HOSPITAL
Dr.VENKAT REDDY
Address: Choppadandi Road,Near Railway Station ,Karimnagar,Telanagana-505001.
Phone: 0878 220 0000

MOTHILAL HOSPITAL
Dr.MOTHILAL(ORTHO)
Address:Amedkar Road,Old employment Office ,karimnagar,Telanagana-505001.
Phone: